Zasady sanitarne w ICFD

Zasady sanitarne w ICFD w czasie pandemii

1. Na rekolekcje i sesje przyjmujemy obecnie tylko osoby zdrowe (nie mające takich symptomów choroby jak podwyższona temperatura ciała, osłabienie, katar, kaszel). W razie stwierdzenia symptomów chorobowych w dniach bezpośrednio poprzedzających przyjazd do ICFD prosimy o niezwłoczne poinformowanie sekretariatu, tak, aby można było przyjąć na to miejsce inną osobę (liczba miejsc jest ograniczona).

2. Podczas korzystania z miejsc wspólnych na terenie ICFD (wewnątrz budynku) wszyscy zobowiązani są do częstej dezynfekcji rąk w miejscach do tego wyznaczonych oraz zgłaszania prowadzącym rekolekcje lub sesje symptomów pogorszenia się stanu zdrowia (podwyższona temperatura ciała, osłabienie, katar, kaszel). 

3. W miejscach dostępnych dla rekolektantów znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Regularnie dezynfekujemy powierzchnie dotykowe. 

4. Pokoje przed przyjazdem gości są dokładnie posprzątane, a wszystkie powierzchnie dotykowe i łazienki zdezynfekowane. Są one również gruntownie wietrzone. 

5. Pomieszczenia wspólne są regularnie wietrzone i dezynfekowane. 

6. Nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni do funkcjonowania w nowych warunkach i w trakcie całego spotkania będą przestrzegali zasad bezpieczeństwa. 

7. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by spełnić warunki reżimu sanitarnego nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do zakażenia. W przypadku wystąpienia objawów mogących sugerować zakażenie wirusem u uczestnika rekolekcji – jeśli takie będą rozporządzenia MZ - ICFD poinformuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni (tel. centr. +48 58 620-17-98 lub tel. alarmowy dla Gdyni +48 605-462-480) i będzie postępować zgodnie z przekazanymi wytycznymi. Uczestnik z objawami choroby zobowiązany będzie do pozostania w swoim pokoju i zastosowania się do wytycznych. Jeżeli polecone zostanie wykonanie testu i wynik okaże się pozytywny ICFD przekaże odpowiednim instytucjom dane (imię, nazwisko, nr telefonu) osób, które miały styczność z osobą zakażoną. Jeżeli pozytywny wynik testu uczestnika zostanie przekazany ICFD w trakcie trwania rekolekcji lub sesji, to takie rekolekcje lub sesja zostaną przerwane. 

8. Uczestnicy rekolekcji i sesji zobowiązani są do zaakceptowanie „Zasad” oraz wzięcia pod uwagę ryzyka zakażenia w podróży, na rekolekcje, w trakcie ich trwania lub w podróży powrotnej oraz wiążących się z tym konsekwencji (kwarantanna, itp.). 

9. Powyższe zasady – wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa - obowiązują od dnia publikacji (16.06.2020 r.) do odwołania. Będą one modyfikowane w przypadku zmian w sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz wprowadzania nowych regulacji państwowych.